Meniu
Prekių krepšelis

Pirkimo taisyklės

Taisyklės

Norėdami užtikrinti Jūsų ir savo teisių apsaugą, prašome Jūsų įdėmiai perskaityti ir susipažinti su pirkimo, pardavimo - supirkimo sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės).


1.     Bendrosios nuostatos:

1.1.   Šis dokumentas yra pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) tarp UAB Eurodata (toliau – Pardavėjas) ir pirkėjo (toliau – Pirkėjas), kuri nustato bendras tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje www.eurodata.lt (toliau - Parduotuvė).

1.2.   Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Tuo atveju, jei taisyklės keičiamos pagal imperatyvių teisės aktų reikalavimus, šalims pakeistos taisyklių nuostatos taikomos nuo imperatyvių teisės aktų nuostatų įsigaliojimo momento. Jei Taisyklės keičiamos pagal dispozityvių teisės aktų reikalavimus, Klientui taikoma taisyklių redakcija, galiojusi iki pakeitimų.


2.     Asmens duomenų apsauga:

2.1.   Pirkėjas sutinka, kad UAB Eurotada tvarkytų šioje formoje pateiktus duomenis, kurie reikalingi susisiekti su pirkėju ir užregistruoti užsakymą.

2.2.   Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama Parduotuvėje (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija), yra renkama tam, kad:

  • Apdoroti pirkėjo prekių ar paslaugų užsakymus.
  • Įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
  • Išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu.


3.     Sutarties sudarymo momentas:

3.1.   Kai klientas elektroninėje parduotuvėje eurodata.lt suformuoja prekių krepšelį, aiškiai nurodo savo vardą, pavardę, prekių pristatymo ar atsiėmimo būdą, pristatymo adresą, apmokėjimo būdą, susipažinęs ir sutikęs su šiomis taisyklėmis, bei privatumo politika, paspaudžia mygtuką “PATEIKTI UŽSAKYMĄ”


4.     Pirkėjo teisės:

4.1.   Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje šių Taisyklių ir Parduotuvės nustatyta tvarka.

4.2.   Pirkėjas, jei jis yra vartotojas (sudarantis sutartį su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais)), turi teisę atsisakyti Sutarties, sudarytos su Parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui užpildęs grąžinimo formą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl:

  • Brangakmenių, tauriųjų metalų ir jų dirbinių pirkimo.
  • Kitais teisės aktuose numatytais atvejais.

4.3.   Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis galiojančių teisės aktų nuostatomis.

4.4.   Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, yra išsaugota jos pilna komplektacija, įskaitant pakuotę, taip pat ji nebuvo naudojama.


5.     Pirkėjo įsipareigojimai:

5.1.   Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2.   Pirkėjas, naudodamasis Parduotuve, įsipareigoja paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.3.   Pirkėjas užsakymo - registracijos formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu užsakymo - registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis elektronine parduotuve.

5.4.   Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo arba atsiėmimo vietą.

5.5.   Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba užsakymo, elektroninėje parduotuvėje eurodata.lt metu, “Pastabose” nurodyti kitą asmenį, kuris priims prekes. Kitiems asmenims, kurie nebus nurodyti šioje vietoje, prekės nebus perduodamos.


6.     Pardavėjo teisės:

6.1.   Jei Pirkėjas bando pakenkti eurodata.lt darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve arba, išskirtiniais atvejais, panaikinti Pirkėjo registraciją.

6.2.   Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti bet kurios elektroninės parduotuvės eurodata.lt veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui. Pirkėjo teisės pagal sandorius sudarytus iki nurodyto veiklos nutraukimo ar sustabdymo nėra niekaip paveikiamos ar ribojamos.

6.3.   Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8.3.1. punkte numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 2 (dvi) banko darbo dienos valandas.

6.4.   Pardavėjas turi teisę nutraukti užsakymą nenumatytų situacijų atveju: 

  • dėl techninių nesklandumų, dėl kurių sutriko Parduotuvės veikla, informacija apie prekes ir jų kainas. 
  • užsakytų prekių nebuvimas sandėlyje.
  • įvyksta dideli pasikeitimai pasaulinėje rinkoje, kas privedė prie didelių aukso ir sidabro kainos pokyčių.

6.5.   Pardavėjas informuoja Pirkėją apie užsakymo nutraukimą per 1 (vieną) darbo dieną. Jei Pirkėjas jau yra apmokėjęs užsakymą, apmokėjimas yra grąžinamas į pirkėjo sąskaitą per 1 (vieną) darbo dieną nuo Prašymo grąžinti pinigus pateikimo dienos.

6.6.   Pardavėjas, iškilus neaiškumas dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu vėliausiai kitą darbo dieną nuo užsakymo pateikimo dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.


7.     Pardavėjo įsipareigojimai:

7.1.   Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis eurodata.lt teikiamomis paslaugomis.

7.2.   Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Privatumo nuostatose“ nustatytus atvejus.

7.3.   Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.

7.4.   Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu apmokėjimas jau buvo atliktas.


8.     Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai:

8.1.   Prekių kainos eurodata.lt suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM, išskyrus atvejus, kai prekės yra neapmokestinamos PVM.

8.2.   Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Pirkėjas apmoka už prekes. Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje ar sumokama grynaisias.

8.3.   Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

8.3.1.  Apmokėjimas naudojantis banko elektroninės bankininkystės sistema. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su banku.

8.3.2.  Apmokėjimas grynaisiais pinigais - Pirkėjas už prekes sumoka per 2 val. po užsakymo pateikimo. Nesumokėjus per nurodytą terminą, užsakymas atšaukiamas.

8.3.3.  Atsiskaitydamas 8.3.1. punkte numatytu apmokėjimo būdu, Pirkėjas už prekes turi apmokėti per 2 (dvi) banko darbo dienos valandas nuo prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento AR SĄSKAITOS GAVIMO. Minėtu atveju, atsižvelgiant į Taisyklių 6.4. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes, pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti sutartas prekių pristatymo terminas.


9.     Prekių pristatymas:

9.1.   Prekių pristatymui Pardavėjas naudojasi Omniva teikiamomis paslaugomis.

9.2.   Prekių pristatymo kainos ir terminai nurodyti puslapyje.

9.3.   Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

9.4.   Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, tokių kaip:

9.4.1.  Pirkėjas pateikia klaidingą adresą ar kitą informaciją, reikalingą pristatyti prekę (-es).

9.4.2.  Pirkėjas sutartu su kurjeriu metu nebūna Pristatymo vietoje.

9.4.3.  Kitų panašių priežasčių, vadovaujanti protingumo principu, priskirtinų prie Pirkėjo kaltės.


10.   Atsakomybė:

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už užsakymo - registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia užsakymo - registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

10.2. Pirkėjas atsako už visus veiksmus, atliktus naudojantis eurodata.lt elektronine parduotuve.

10.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei eurodata.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.5. Jei eurodata.lt elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

10.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

10.7. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuotoliai kyla dėl trečiųjų šalių (Omniva) prekių praradimo (dingimo).


11.   Apsikeitimas informacija:

11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia [email protected] arba +370 671 88333


12.   Baigiamosios nuostatos:

12.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.